Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Klub chovatelů Bichon a poil frisé   z.s.

BONITAČNÍ ŘÁD

1. Účelem bonitačního řádu je stanovení jednotlivých směrnic pro pořádání a organizaci bonitací a pro činnost bonitační komise. Poplatek za bonitaci je splatný zároveň s PŘIHLÁŠKOU NA BONITACI ke stažení zde. S přihláškou je nutné zaslat i kopii průkazu původu a výstavní posudky s hodnocením, nově kopie zdravotních certifikátů o vyšetření očí a patell obou pánevních končetin.  Klub je povinen informovat propozicemi včas své členy o místu a datu konání bonitace a umožnit bonitaci jak svým členům, tak i nečlenům KCHBPF.                      

2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI, jakož i na základě posouzení rodokmenové hodnoty bonitovaného jedince slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti a je vodítkem pro výběr chovných párů.

3.  Bonitace je určena pro psy a feny plemene Bichon a poil Frisé – Bišonek, mající vystavený platný Průkaz původu FCI registrovaný na Plemenné knize ČMKU v trvalém držení svého majitele. Bonitovat lze i jedince, který je v majetku cizího státního příslušníka - člena KCHBPF. Takový jedinec je uznán chovný pouze na území ČR. Importovaní chovní jedinci do ČR jsou též povinni absolvovat bonitaci. Každý pes účastnící se bonitace musí být zdravý a v plné imunitě proti všem požadovaným nemocem. Nově jsou vyžadována základní zdravotní vyšetření, minimální věk pro testaci zdraví je stáří jedince 12 měsíců. Povinné je vyšetření PRA (oční pozadí) a KATARAKTA (šedý zákal), kdy do chovu mohou být zařazeni pouze čistí - clear jedinci s negativním výsledkem. Testy na choroby očí se budou opakovat v dvouletých cyklech (s platností certifikátu ne staršího 24 měsíců), a to po celou dobu působení jedince v chovu. Druhým vyšetřením je PL (vyšetření luxace čéšky) s výsledkem 0/0, maximálně do stupně 2/2 (se všemi kombinacemi), PL má překlenovací období 2 roky a povinná vyšetření mají monitorovací účel k posouzení zdravotní situce chovu bišonků. Certifikáty je nutné přiložit k žádostem ideálně k datu bonitace, nejpozději k datu potvrzení chovnosti do rodokmenu jedince. Veškerá vyšetření provádějí pouze akreditovaní veterinární lékaři zaznamenaní v registru Veterinární komory.  Psa doprovází modrý pet passport. Každý bonitovaný jedinec musí být označen mikročipem. Veterinární přejímka a čtečka čipů je zajištěna pořadatelem bonitace.

4. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci od 12 měsíců věku, kteří absolvovali minimálně jednu klubovou nebo speciální, popř. národní či mezinárodní výstavu. PES musí být ohodnocen pouze známkou VÝBORNÝ a  FENA by měla být hodnocena ideálně též VÝBORNÁ minimálně však VELMI DOBRÁ. Posouzeni musí být ve třídě mladých, mezitřída, otevřená nebo šampionů. Upotřebitelní v chovu jsou PSI od ukončeného 14. měsíce věku doživotně FENY mohou být poprvé nakryty po ukončeném 15. měsíci věku a naposledy kryta do konce 8. roku života. Podmínky chovu jsou popsány v Chovatelském řádu.

5. Bonitaci provádí dvoučlenná, výborem klubu určená komise: obsazená posuzovatelem exteriéru a poradcem chovu, nebo jím osobou pověřenou. Výsledek bonitace se označuje pro Plemennou knihu do Průkazu původu s vyjádřením „chovný“ nebo „chovný s podmínkou“ nebo „nechovný“, zapsanou výškou a délkou psa v cm, musí být podepsán a opatřen razítkem HPCH KCHBPF. Bonitační karty jsou ve dvou stejnopisech, podepsané majitelem psa i bonitační komisí, opatřené razítkem KCHBPF. Jeden stejnopis zůstává v majetku KCHBPF u HPCH a druhý obdrží majitel bonitovaného jedince. Kniha odchovů a Kniha krytí se předává majiteli zároveň při bonitaci a její cena je zahrnuta v poplatku za bonitaci. Bonitace platí pro celý život chovného jedince.

6. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel právo odvolání se k výboru klubu. Musí tak učinit nejpozději do 15 dnů od konání bonitace, a to písemně, doporučenou poštou k rukám předsedy KCHBPF. Vyhoví-li výbor klubu tomuto odvolání, bude bonitace opakována na veřejné bonitaci se zvlášť určenou 3-člennou bonitační komisí. V opodstatněných případech lze bonitaci opakovat pouze jedenkrát. Majitel je povinen uhradit poplatek za opakovanou bonitaci.

7. Bonitační komise je oprávněná ze závažných důvodů (zdravotní stav, a pod.) odložit své rozhodnutí o chovnosti na další bonitaci. Tento odklad je možný pouze jedenkrát a majitel takového jedince s tímto odkladem musí souhlasit svým podpisem. Poplatek za bonitaci je nevratný, i opakovaná bonitace je s poplatkem dle ceníku KCHBPF. Chovnost může být vystavena s podmínkou na zkušební vrh, a to se zápisem do průkazu původu. Podle výsledků vrhu rozhodne výbor klubu o dalším chovném využití jedince.

8. Na základě, HPCH, zjištěných anomálií a vylučujících exteriérových vad u potomstva chovných jedinců může Výbor KCHBPF rozhodnout o pozastavení chovnosti, nebo vyřazení z chovu takového jedince, který prokazatelně ponese tyto genetické vlohy.

9. Bonitační komise má právo vyloučit z bonitace psa špinavého, neupraveného, zahmyzeného či prokazatelně operativně či kosmeticky ošetřeného. Běžnou střihovou úpravu již nový standard ze dne 2.9.2016 povoluje.

10. Háravé feny nejsou z bonitace vyloučeny, pouze se na ně vztahují interní předem dohodnuté požadavky, ve stylu dodržování hygienických podmínek, za kterých nebude narušen průběh bonitací u samců.

11. Veřejné bonitace se konají 2-4x ročně dle potřeby, při pořádaných výstavách KCHBPF a při předem avízovaných výstavách v ČR u smluvního posuzovatele. V případě bonitací při výstavách KCHBPF:  jedinec označený výsledkem CHOVNÝ obdrží ihned Knihu odchovů či Knihu krytí. Klub zveřejní dosažené výsledky bonitovaných psů na klubovém webu pro potřeby chovatelů a majitelů plemene Bichon a poil frisé. Ostatní dokumenty budou zařazeny do archívu KCHBPF.

12. Neprodleně po bonitaci odešle majitel originál průkazu původu, potvrzení o titulech nebo výstavní ohodnocení a bonitační kartu s písemnou žádostí k přeregistraci chovnosti na Plemennou knihu č.1 ČMKU, Maškova č.3, Kobylisy, 180 00 Praha-8

13. Tento bonitační řád je platný od 4.3.2017 a nahrazuje v plném znění předchozí bonitační řády KCHBPF.

14. Chovatelská dohoda mezi kluby KCHBPF, z.s.  a KCHB, z.s.  k nahlédnutí ZDE

 

Za Klub chovatelů Bichon a poil frisé, z.s.  Výbor klubu

 

TOPlist
GOOGLE TRANSLATOR
ODPOČET DO NEJBLIŽŠÍ AKCE:
Klubová výstava s KV, Jívák, 6.6.2020
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
KONTAKTUJTE NÁS
Sdílejte s námi radost z bišonků!